PATCULT

PATCULT este un proiect complex de tip PCCDI cu titlul „Platforma pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și nontangibil din Ronamia” – PATCULT#RO, cod PN III-P1-1.2-PCCDA-2017-0686, contract de finanțare nr. 52PCCDI/2018. Echipa Facultatii de Filosofie a Universității din București coordonează Proiectul component nr. 4 cu titlul „Arhitecturi identitare și noi categorii ale patrimoniului: analiza multidisciplinară a mecanismelor construcției identitare în relație cu patrimoniul cultural în România contemporană”.

Tematica generală a proiectului priveşte analiza patrimoniului cultural românesc în legătură cu mecanismele de construire, promovare şi transmitere a identităţilor multiple, atât sub aspect teoretic, cât şi din perspectivă instituţională. Din punct de vedere teoretic, două sunt categoriile principale de analiză: multiplele dimensiuni care converg la construcţia patrimoniului cultural şi, pe de altă parte, exprimarea acestora prin discursuri care pun în valoare identităţile.

EchipaMetodologieConferințeWebinar PATCULTPublicațiiAlte activități științificeGalerieBooklet
Director, Prof. Univ. Dr. Romlus Brâncoveanu
Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu este doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti din 1996, cu o teză de filosofia ştiinţelor sociale. Are o bogată experienţă de cercetare în domeniile filosofiei politice, managementului cunoaşterii şi filosofiei educaţiei. Este decanul facultăţii din 2008 şi, în această calitate, coordonează managementul tuturor programelor de studii şi cercetare. Profesorul Brâncoveanu este, de asemenea, Chair holder al Catedrei UNESCO pentru Schimburi Inter-culturale şi Inter-religioase, precum şi redactor şef al publicaţiei academice Public Reason


Professor Romulus Brâncoveanu obtained his PhD from the University of Bucharest in 1996 with a thesis on the philosophy of the social sciences. He has extensive research experience in political philosophy, knowledge management and philosophy of education. He has been Dean of the Faculty since 2008, overseeing the management of all educational and research programs. Professor Brâncoveanu is also the Chair holder of the UNESCO Chair in Inter-cultural and Inter-religious Exchanges, as well as Editor in Chief of the academic journal Public Reason.

Asistent Cercetare Ştiinţifică, dr. Costel Matei
Cercetător in filosofie politică, socială, morală și studii de securitate. Membru al Centrului pentru Studierea Raţionalităţii şi Credinţelor. Autor al unor articole și studii publicate în reviste de specialitate și volume colective. A obținut titlul de doctor în filosofie în 2014 în cadrul Școlii Doctorale de Filosofie, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, cu teza intitulată Dreptatea Globală: teorii și căi de realizare. A fost bursier doctorand al Academiei Române – Filiala Iași, în cadrul proiectului Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc) POSDRU 2007 – 2013. A participat în cadrul unui stagiu de cercetare în cadrul Institutului pentru Diplomație Culturală, Berlin, Germania în anul 2014. Prin intermediul cercetărilor sale abordează problemele societății contemporane precum: regândirea politicului în societatea actuală, globalizarea, consumersimul, eficiența economică, resursele naturale, eradicarea sărăciei și a problemelor complementare, probleme ale identității în societatea globală, patrimoniul cultural și comunitatea europeană, dar și altele. 
Asistent Cercetare Ştiinţifică, Drd. Ionescu Ștefan Aureliu
Ştefan Ionescu este doctorand al Facultății de Filosofie a Universității din București, fiind absolvent al unui master și având o diplomă de licență ale aceleiași facultăți. Teza lui de licență tratează despre unele interpretări contemporane ale utilitarismului lui John Stuart Mill, ȋn timp ce ȋn dizertația de master analiză critic și face ȋn același timp o pledoarie ȋn favoarea teoriei dreptății a lui John Rawls. Are ca domenii de interes etica și in special etica aplicată, psihologia și antropologia. De asemenea, a predat logică și filosofie la nivel de liceu, la mai multe colegii din București.


Ştefan Ionescu is a PhD student at the Faculty of Philosophy of the University of Bucharest. He graduated from the Faculty of Philosophy of the University of Bucharest with a thesis about  some modern interpretations of John Stuart’s Mill utilitarianism and has a master’s degree at the same Faculty, with a dissertation in which he defends John Rawls’s theory of justice. He is interested in theoretical and practical ethics, in psychology and anthropology. He also teached philosophy and logics at high school level, at several colleges in Bucharest.

Asistent Cercetare Ştiinţifică, drd. Andrea Menna
Absolvent al Facultății de Stiințe Internaționale și Diplomatice din cadrul Universității de la Bologna. A fost titularul cursurilor și seminarilor de Teoria Democrației și Teoria Dezvoltării în calitate de cadru didactic asociat al S.N.S.P.A. (2006-2013). A fost Lector Universitar la Universitatea Danubius din Galați (2010-2016) predând cursuri precum Introducere în stiințe politice, Introducere în relații internaționale, Ideologii politice, etc. şi a fost cadru didactic asociat la Facultatea de Istorie al Universității din București.  Interesat de teoria politica, istoria ideilor si a conceptelor.


Born in 1979 in Italy, resident in Romania since 2004. Graduated from the Faculty of International and Diplomatic Sciences of the University of Bologna. He was the holder of the courses and seminars of Theory of Democracy and Development Theory as associate teacher of S.N.S.P.A. (2006-2013). He was a lecturer at Danubius University in Galati (2010-2016) teaching courses such as Introduction to Political Science, Introduction to International Relations, Political Ideologies, etc. Since 2016 he is Associate Professor at the Faculty of History of the University of Bucharest and Research Assistant at the Faculty of Philosophy at the University of Bucharest. Domains of interest are political theory and the history of ideas and concepts. 

Asistent Cercetare Ştiinţifică, Drd. Andreea-Ștefania Popescu
Este doctorandă a Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti iar ca Asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul proiectului PATCULT, aria de expertiză este ontologia socială. Mai exact, cercetarea din ultimul timp s-a axat pe problema definirii termenului de grup social. În luna septembrie a finalizat teza doctorală cu titlul Mere Possibilia or Contingently Nonconcrete Objects. Necessitism as an Alternative to Possiblism. Domeniile în care se încadrează tematica lucrării sunt metafizica modală și logica modală.


” I am currently an asistant researcher in PATCULT research project working on social ontology. My recent work has been focusing on the problem defining social groups. In September, I have delivered my thesis with the title: Mere Possibilia or Contingently Nonconcrete Objects. Necessitism as an Alternative to Possiblism. During my doctoral studies, I have been concerned with research areas such as modal metaphysics and modal logic.”

Asistent Cercetare Ştiinţifică, Drd. Cristina Voinea
Cristina Voinea este doctorandă a Facultății de Filosofie, cu o teză ce tratează subiectul guvernanței Internetului. Este preocupată de etică aplicată în noile tehnologii, filosofie politică și filosofia tehnologiei.


Cristina Voinea is a PhD Candidate at the Faculty of Philosophy, University of Bucharest, her main research area being represented by the e-governance. Her secondary areas of expertise are applied ethics in new technologies, political philosophy and the philosophy of technology.

Asistent Cercetare Ştiinţifică - vacant

Denumire post: Asistent cercetare, vacant, poziţia 6 din statul de funcţii al Centrului pentru Studierea Raţionalităţii şi Credinţelor, în cadrul Direcţiei de cercetare fundamentală şi aplicativă, colaborare internaţională

Centrul pentru Studierea Raţionalităţii şi Credinţelor angajează 1 Asistent de Cercetare în cadrul proiectului Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă şi sistematică a identităţilor şi patrimoniului cultural tangibil şi non-tangibil. Proiect 4 Arhitecturi identitare și noi categorii ale patrimoniului: analiza multidisciplinară a mecanismelor construcției identitare în relație cu patrimoniul cultural în România contemporană,  PN-llI-P 1-1.2-PCCDI-2017-0686, contract de finanţare nr. 52 PCCDI/2018, pe perioada implementării proiectului, prevăzută în contractul de finanţare.

Tematica de concurs:

 • Arhitecturi identitare şi noi categorii ale patrimoniului: identitate individuală şi colectivă;
 • Mecanisme ale construcţiei identitare: intenţionalitate colectivă, comunităţi imaginate, ataşamente depline;
 • Construcţia identitară în relaţie cu patrimoniul cultural. Teme ale identităţii româneşti şi dezbateri filosofice, critica culturii şi valoarea morală a identităţilor colective de tip naţional.

Bibliografie:

 • B. Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London: Verso, 1983
 • A. Appadurai (1998),  ‘Full Attachment’, Public Culture l0(2).443 9
 • A. Appadurai, The Future as Cultural Fact: Essays on the Global Condition. New York: Verso, 2013
 • M. Florian, „Sensul unei filosofii româneşti”,  în M. Florian, Reconstrucţie filosofică: Bucureşti. Casa Şcoalelor, 1944, pp. 225 -243
 • B. Graham, P. Howard (Eds), The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity, Abingdon: Routledge, 2008
 • M. Herzfeld, Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation State, London: Routledge, 1997
 • F, Lenzerini, „Intangible Cultural Heritage:The Living Culture of Peoples”, The European Journal of International Law,Vol.22 no, l/ 2011, pp 101- 120
 • C. Rădulescu Motru, Românismul. Catehismul unei noi spiritualităţi, Ed. Semne, Bucureşti, 2008
 • C. Sandis (ed.) Cultural Heritage Ethics: Between Theory and Practice, Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2014
 • J. Searle, The Construction of Social Reality, New York, The Free Press, 1999 and Making the Social World: The Structure of Human Civilization. New York: Oxford University Press, 2010)
 • W. Sellars, Essays in Philosophy and its History, Dordrecht, Reidl, 1974
 • J. Skzypaszck, „Intangible Heritage and its Role in the Formation of Social and Personal
 • Identity”, in R. Amoeda, S. Lira & C. Pinheiro (Eds.), Heritage 2012. Paper presented at the
 • International Conference on Heritage and Sustainable Development, Porto, 19-22 June (pp.
 • 1491-1497). Barcelos, Portugal: Green Lines Institute for Sustainable Development.
 • L. Smith, The Uses of Heritage, London: Routledge, 2006
 • M. Tomasello, The Origins of Human Communication, Cambridge Mass., MIT Press, 2008

Cerinţele postului vacant Asistent Cercetare, poziţia 6 din statul de funcţii al Centrului pentru Studierea Raţionalităţii şi Credinţelor, în cadrul Direcţiei de cercetare fundamentală şi aplicativă, colaborare internaţională sunt:

 • Calitatea de doctorand sau doctor în filosofie
 • Cunoştinţe temeinice de filosofie generală, filosofie analitică, filosofia culturii, filosofie politică
 • Capacitate de cercetare, de învăţare creativă şi lucru în echipă
 • Cel puţin o publicaţie în domeniile specificate mai sus

Intenţia de participare se anunţă la adresa de e-mail office@filosofie.unibuc.ro , cu CV actualizat şi scrisoare de intenţie.

Metodologia procesului de selecție:

 1. evaluarea parcursului academic (scrisoare de intenție și cv academic) – 30% – eliminatoriu
 2. probă scrisă – 30% (din bibliografia de concurs – durata probei – 2 ore)
 3. probă practică – 30% (planificarea unei teme de cercetare – durata probei – 1 ora)
 4. interviu – 10% (durata 20 min.)

Nota minimă pentru fiecare probă este 8.

Data limita de trimitere scrisoare de intenție și cv: 22.03.2019

Probele 2, 3 si 4 vor avea aloc la sediul Facultății de Filosofie în data de 3 aprilie, începând cu ora 10.00.

Rezultatele concursului:

 • Dr. Tomi Paula: punctaj final 8.93 (opt 93%)
 • Drd. Fuiorea Mihai Laurenţiu:  punctaj final 8.48 (opt 48%)

Pe baza punctajului obţinut, Dr. Tomi Paula a fost desemnată câștigătoare a concursului de ocupare a postului vacant de Asistent Cercetare Științifică.

Metodologia cercetării este adaptată caracterului interdisciplinar al proiectului, precum şi necesităţii practice de a unifica interesele de cercetare ale membrilor echipei.

Ca viziune de ansamblu, cercetările din cadrul proiectului „Arhitecturi identitare și noi categorii ale patrimoniului: analiza multidisciplinară a mecanismelor construcției identitare în relație cu patrimoniul cultural în România contemporană”  reprezintă demersuri de cercetare fundamentală ce presupun definirea, reinterpretarea, contextualizarea unor probleme de cercetare legate de tema principală a proiectului. Totuşi, dat fiind că subiectul patrimoniului cultural asociat diverselor niveluri identitare este unul care poate fi abordat şi din perspective mai aplicate, metodologia de cercetare este suficient de cuprinzătoare cât să permită şi transpunerea rezultatelor cercetării în practici filosofice. Astfel, problemele de cercetare identificate pot fi şi probleme de actualitate, nu desprinse strict din literatura de specialitate, ci pot, mai degrabă, pune în lumină aspecte concrete ale integrării patrimoniului cultural în construcţii şi discursuri identitare.

Tipul de cercetare desfăşurat în proiect se bazează preponderent pe metode calitative, respectiv metode care presupun o activitate sistematică şi riguroasă de analiză a problematicii arhitecturilor identitare şi a noilor categorii ale patrimoniului prin demersuri ca: evaluarea, particularizarea, contextualizarea, interpretarea, construcţia de cadre de analiză adaptate subiectului, inserarea unei probleme teoretice în cadrul experienţei directe sau imaginate a subiectului, construirea de conexiuni între probleme teoretice şi practici filosofice, înţelegerea unificată a experienţei ş.a.

Pe tot parcursul cercetării fundamentale în care se înscrie şi proiectul „Arhitecturi identitare și noi categorii ale patrimoniului: analiza multidisciplinară a mecanismelor construcției identitare în relație cu patrimoniul cultural în România contemporană”, cercetătorii vor folosi un cadru general de lucru agreat la nivelul Facultăţii de Filosofie şi al Universităţii din Bucureşti. Acesta este caracterizat de principalele trei elemente:

 • Argumentare
 • Gândire critică
 • Respectarea eticii şi a deontologiei profesiei de cercetător, conform recomandărilor din documentele elaborate la nivelul Universităţii din Bucureşti şi al Facultăţii de Filosofie.

Conferinţa naţională „Faţa văzută şi nevăzută a filosofiei româneşti în ultima sută de ani”

Conferinţa naţională „Faţa văzută şi nevăzută a filosofiei româneşti în ultima sută de ani” 16 noiembrie 2018 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie Facultatea de Filosofie a Universității din București a organizat Conferința Națională „Fața văzută și fața nevăzută a filosofiei Read More …

0 comments

Colocviul Național „Rescrieri ale tradiției. Identități și uzuri hermeneutice”

Colocviul Național al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie Practică, Ediția a X-a „Rescrieri ale tradiției. Identități și uzuri hermeneutice”, 1 noiembrie 2018 Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi Proiectul PATCULT a fost lansat la nivel national cu prilejul Colocviul Național Read More …

0 comments
După colocviul „Rescrieri ale tradiției. Identități și uzuri hermeneutice” (Univ. „Al. I. Cuza”, Iași), cercetătorii PATCULT#RO (PR.4. Arhitecturi identitare) s-au întâlnit într-o ședință de lucru, în data de 2 noiembrie. Astfel, strategia proiectului a fost dezvoltată în acord cu ipotezele și metodologia cercetării, la întâlnire participând reprezentanți ai celor trei instituții implicate la nivelul proiectului: Univ. din București (IC, Facultatea de Filosofie, coord. Prof. Univ. Dr. Romulus Brâncoveanu), Univ. „Al. I. Cuza”, Iasi (P2, coord. Prof. Univ. Dr. George Bondor), Univ. de Vest din Timișoara (P3, coord. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Clitan). Ipotezele şi metodologia  PATCULT pot fi accesate prin intermediul rubricii de prezentare a proiectului, disponibila pe prima pagină a site-ului.